Privatlivspolitik

Wise Home tager beskyttelse af dine data alvorligt. Denne privatlivspolitik beskriver hvordan og hvorfor vi indsamler, behandler og opbevarer persondata.

Wise Home er dataansvarlig for de oplysninger, vi indsamler om dig og din husstand og vi sikrer, at dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med lovgivningen.

Hvis du ønsker at kontakte os angående vores behandling af personoplysninger, kan du gøre det via kontaktoplysningerne nederst på denne side.

 

Indsamling af data fra målere

Wise Home installerer målere og sensorer i udlejningsejendomme på vegne af udlejer/administrator.

 • Radiatormålere registrerer varmeforbruget i hver enkelt radiator.
 • Vandmålere registrerer forbruget af koldt og varmt vand.
 • Energimålere registrerer forbruget af fjernvarme til brug for opvarmning.
 • Fugt- og temperaturmålere registrerer luftfugtigheden og temperaturen i de enkelte rum.

Disse målere sender trådløst data til Wise Home med korte intervaller, oftest 1-2 gange i timen. Det giver os mulighed for at vise dig opdaterede grafer over for eksempel dit vand- og varmeforbrug eller din lejligheds indeklima og automatisk at informere dig så snart der er noget, du bør være opmærksom på.

Formål med indsamling af målinger

Formålet med indsamling af målinger er at Wise Home kan levere en specifik ydelse til dig som lejer og til ejendommens udlejer eller administrator. Ydelsen varierer for de installerede målere.

For radiator-, vand- og energimålere indsamler Wise Home data for at kunne udarbejde et lovpligtigt fordelingsregnskab på vegne af ejendommens administrator, og for at kunne give dig adgang til opdaterede oplysninger om dit forbrug og forventede udgifter.

For fugt- og temperaturmålere indsamler Wise Home data for at kunne informere dig om behovet for ventilation i forskellige rum, og på et overordnet plan at informere ejendommens udlejer eller administrator om ejendommens generelle tilstand og indeklima med henblik på at forebygge fugtskader og skimmelangreb.

For andre typer målere og sensorer bliver data på samme måde indsamlet for at levere en specifik ydelse relevant for de pågældende målere. Hvor det giver mening kan Wise Home kombinere data fra flere forskellige målere i samme lejlighed for at levere en bedre ydelse — for eksempel at sammenligne data om varmeforbrug med data om indendørs temperatur og luftfugtighed.

Retsgrundlag for dataindsamling

Al dataindsamling foretages i overensstemmelse med EUs databeskyttelsesforordning (GDPR) og Energistyrelsens tolkning deraf, hvad angår fjernaflæsning af målere. Med udgangspunkt i forordningens artikel 6, litra f vurderes det at løbende fjernaflæsning og behandling af data fra Wise Homes målere har en række fordele for både lejer og udlejer/administrator, heriblandt:

 • Det er i udlejer/administrators interesse at sikre ejendommen mod fugtskader og skimmelangreb, hvorfor det er brugbart at registrere fugttilskuddet i de enkelte lejemål over tid
 • Det er i lejers sundhedsmæssige interesse at sikre sig det bedst mulige indeklima, som ligeledes sikres gennem løbende registrering og beregning af fugttilskuddet i lejemålets rum
 • Det er udlejers/administrators pligt at kunne levere forbrugsafregning af vand- og varmeforbrug jvf kravene i lejeloven, og jo oftere forbruget aflæses, jo mere præcis kan denne afregning være i forbindelse med flytninger
 • Det er i både lejer og udlejer/administrators interesse at sikre imod lækage og sivning i vand- og varmeinstallationer, hvorfor det er værdifuldt løbende at fjernaflæse målere for at fange sådanne anormaliteter hurtigst muligt
 • Det er i lejers interesse at kunne følge en løbende opdateret oversigt over sit forbrug af vand og varme for aktivt at kunne foretage og følge effekten af energispareinitiativer

Behandling af oplysninger på vegne af udlejer/administrator

Visse personoplysninger overgives fra udlejer/administrator til Wise Home til behandling i forbindelse med de ydelser, Wise Home leverer. Wise Home agerer som databehandler for disse oplysninger, mens udlejer/administrator er dataansvarlig.

Mens oplysningerne er i Wise Homes varetægt behandles de med samme sikkerhed og ud fra samme principper som de data, Wise Home selv indsamler.

Det drejer sig om:

 • Dit navn
 • Din emailadresse
 • Dit telefonnummer
 • Din husstands adresse og evt. ID i udlejers administrationssystem
 • Dato for indflytning og evt. udflytning af dit lejemål
 • Oplysninger om dine aconto indbetalinger

Formål med behandling af data fra udlejer/administrator

Formålet med behandling af din email adresse er at kunne bruge den som primær kommunikationskanal i forhold til udsendelse af fordelingsregnskaber samt alarmer vedrørende indeklima, lækage, sivning og lignende.

Formålet med behandling af dit navn, adresse, lejeperiode og aconto indbetalinger er at bruge disse oplysninger til udarbejdelse af fordelingsregnskaber. Derudover bruges navn, adresse og ID nummer til at krydsreferere til udlejer/administrators eget administrationssystem.

Sikkerhed

Vi har truffet passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger mod, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt bliver slettet, offentliggjort, fortabt, forringet eller kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med lovgivningen.

Dataminimering

Vi indsamler, behandler og opbevarer kun de persondata, der er nødvendige i forhold til at opfylde vores fastsatte formål. Derudover kan det være bestemt ved lovgivning, hvilken type data, der er nødvendig at indsamle og opbevare for vores forretningsdrift. Typen og omfanget af de persondata, vi behandler, kan også være bestemt af behovet for at opfylde en kontrakt eller en anden retlig forpligtelse.

Data holdes ajour

Da vores service er afhængig af, at dine data er korrekte og opdaterede, beder vi dig oplyse os om relevante ændringer i dine data. Du kan benytte kontaktoplysningerne nedenfor til at meddele os dine ændringer, så sørger vi for at opdatere dine persondata. Hvis vi selv bliver opmærksomme på, at data ikke er korrekte, opdaterer vi oplysningerne og giver dig meddelelse om dette.

Periode for opbevaring

Oplysningerne opbevares i det tidsrum, der er tilladt i henhold til lovgivningen, og vi sletter eller anonymiserer dem, når de ikke længere er nødvendige. Perioden afhænger af karakteren af oplysningen og baggrunden for opbevaring. Det er derfor ikke muligt at angive en generel tidsramme for, hvornår informationer slettes eller anonymiseres.

Videregivelse af oplysninger

Vi benytter få, udvalgte tredjeparter til opbevaring og behandling af data, herunder leverandører af it-løsninger som databasehosting, systemer til fejlfinding og logging og lignende. Disse opbevarer og behandler udelukkende oplysninger på vores vegne og må ikke anvende dem til deres egne formål.

Videregivelse af personoplysninger som navn og e-mail m.v. til andre formål vil kun ske, hvis du giver samtykke til det.

Vi anvender kun databehandlere i EU eller i lande, der kan give dine oplysninger en tilstrækkelig beskyttelse.

Samtykke til nyhedsbrev

Dit eventuelle samtykke til modtagelse af nyhedsbrev er frivilligt, og du kan til enhver tid trække det tilbage ved at henvende dig til os eller klikke på linket til afmelding nederst i et udsendt nyhedsbrev.

Indsamling af data i forbindelse med rekruttering

Ved modtagelse af ansøgning og bilag, bliver det fremsendte materiale gennemlæst af den relevante leder med det formål at kunne besvare og vurdere indholdet i forhold til et defineret job.
Ansøgning og bilag bliver delt internt med relevante personer i rekrutteringsprocessen og bliver ikke videregivet til andre udenfor virksomheden.

Ansøgning og bilag gemmes indtil den rette kandidat er fundet, og rekrutteringsprocessen er afsluttet. Herefter slettes alle ansøgninger og bilag, medmindre ansøger har givet samtykke til opbevaring. I så fald opbevares de i max 6 måneder, hvorefter de slettes.

Ved uopfordrede ansøgninger gemmes ansøgning og bilag max i 6 måneder, hvorefter det slettes. Hvis ikke ansøger har givet samtykke til opbevaring, så slettes ansøgning og bilag så snart et eventuelt afslag er sendt.

Hvis ansøgning og bilag gemmes i mere end 6 måneder, indhentes særskilt samtykke hos ansøgeren.

Dine rettigheder

Du har til en enhver tid ret til at få oplyst, hvilke data vi behandler om dig, hvor de stammer fra, og hvad vi anvender dem til. Du kan også få oplyst, hvor længe vi opbevarer dine persondata, og hvem, der modtager data om dig, i det omfang vi videregiver data i Danmark og i udlandet.

Hvis du anmoder om det, kan vi oplyse dig om de data, vi behandler om dig. Adgangen kan dog være begrænset af hensyn til andre personers privatlivsbeskyttelse, til forretningshemmeligheder og immaterielle rettigheder.

Du kan gøre brug af dine rettigheder ved at henvende dig til os. Vores kontaktoplysninger finder du nederst på denne side.

Hvis du mener, at de persondata, vi behandler om dig, er unøjagtige, har du ret til at få dem rettet. Du skal henvende dig til os og oplyse os om, hvori unøjagtighederne består, og hvordan de kan rettes.
I nogle tilfælde vil vi have en forpligtelse til at slette eller anonymisere dine persondata. Det gælder fx, hvis du trækker et eventuelt afgivet samtykke tilbage. Hvis du mener, at dine data ikke længere er nødvendige i forhold til det formål, som vi indhentede dem til, kan du bede om at få dem slettet. Du kan også kontakte os, hvis du mener, at dine persondata bliver behandlet i strid med lovgivningen eller andre retlige forpligtelser.

Her har også mulighed for at indgive en klage til Datatilsynet.

Når du henvender dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine persondata, undersøger vi, om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald ændringer, anonymisering eller sletning så hurtigt som muligt.

Du har ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine persondata. Du kan bruge kontaktoplysningerne nederst på denne side til at sende en indsigelse. Hvis din indsigelse er berettiget, sørger vi for at ophøre med behandlingen af dine persondata.

Du har mulighed for at benytte dig af dataportabilitet, i fald du ønsker dine oplysninger flyttet til en anden dataansvarlig eller databehandler.

Vi sletter eller anonymiserer af egen drift dine persondata, når de ikke længere er nødvendige for det formål, som de er indsamlet til.

Kontakt os

Har du spørgsmål til vores privatlivspolitik eller indsamling af data er du meget velkommen til at kontakte os:

Wise Home A/S
Adresse: Rugaardsvej 5, 8680 Ry
CVR: 37567906
Telefonnr.: (+45) 2069 3501
Mail: info@wisehome.dk
Website: www.wisehome.dk


Senest ændret: 12.12.2018